Konsultacje projektu - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach i budynku Przedszkola w Gaszowicach

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gaszowice, dn. 31.03.2020 r.

Gmina Gaszowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Subregionu Zachodniego,

planuje zrealizować projekt pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach i budynku Przedszkola w Gaszowicach

Projekt zakłada termomodernizację dwóch budynków oświatowych tj. budynek Szkoły Podstawowej w Piecach przy ul. Rydułtowskiej oraz budynek Przedszkola w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej.

Przedszkole Gaszowice - zakres inwestycji w części konstrukcyjno-budowlanej jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami cieplno - wilgotnościowymi i obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 20cm, ocieplenie stropodachu niewentylowanego dachu styropapą gr. 25cm, wymiana stolarki okiennej zewnętrznej (35szt), wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej (3szt.). W ramach inwestycji zaplanowano również wykonanie instalacji fotowoltaicznej składającej się z 35 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 12,43 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie połączona z instalacją elektryczną obiektu. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zabezpieczona przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej. Planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 12 133,7 kWh.

Szkoła Piece - zakres inwestycji w części konstrukcyjno-budowlanej jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami cieplno - wilgotnościowymi i obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego murowanego z cegły i dobudówki murowanej z pustaków styropianem grafitowym gr. 15cm, ocieplenie ścian zewnętrznych łącznika sali gimnastycznej i ścian sali gimnastycznej murowanych z pustaków poryzowanych ceramicznych styropianem grafitowym gr. 12cm, ocieplenie stropodachu niewentylowanego dachu nad salą i łącznikiem styropapą gr. 18cm, ocieplenie stropodachu wentylowanego dachu nad budynkiem głównym i dobudówką wełną mineralną miękką układaną na stropie gr 25cm, wymiana stolarki okiennej zewnętrznej (106szt), wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej (1szt.).

W ramach inwestycji zaplanowano również wykonanie instalacji fotowoltaicznej składającej się z 65 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 23,075 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie połączona z instalacją elektryczną obiektu. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zabezpieczona przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej. Planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 22 529,37 kWh.

Dodatkowo budynek zostanie wyposażony w dwie pompy ciepła przeznaczone do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zdemontowany zostanie zasobnik oraz wymiennik, a następnie zamontowane będą dwie powietrzne pomp ciepła o następujących parametrach: pojemność zasobnika min.285 litrów, moc grzewcza min. 1,5 kW.

Z pełną dokumentacją projektową można się zapoznać (po uprzednim kontakcie) w Referacie Ochrony Środowiska pokój nr 03 Urzędu Gminy Gaszowice.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 7 kwietnia 2020 r. osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy Gaszowice - pokój nr 13 lub na adres e-mail rozwoj@gaszowice.pl z wykorzystaniem formularzu konsultacyjnego.