Gospodarowanie odpadami

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

 

Wójt Gminy Gaszowice na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Udzielenia zamówienia na „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice" przewidywane jest w I kwartale 2022 r. (w miesiącu marcu).

Odwołanie przez właściciela nieruchomości niezamieszkałych oświadczenia o wyłączeniu z systemu odbierania odpadów komunalnych może nastąpić do 1 marca 2022 r.

OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

Na podstawie art. 6c ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę wskazując gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę z którym została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Odwołanie złożonego oświadczenia nie może nastąpić przez cały okres obowiązywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości może złożyć odwołanie oświadczenia o wystąpieniu z systemu, ale będzie miało ono moc obowiązującą dopiero z chwilą biegu nowej umowy o zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych.

Od 1 lipca 2013 roku gospodarka odpadami komunalnymi przeszła we władania gmin. Obowiązują nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości.

W związku z wejściem w życie systemu Rada Gminy w Gaszowicach zobowiązana była podjąć następujące akty prawa miejscowego:

 

System gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gaszowice objął swoim zakresem nieruchomości zamieszkałe, tj. budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tj. przedsiębiorców i budynki użyteczności publicznej.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku: