Gospodarowanie odpadami

Od 1 lipca 2013 roku gospodarka odpadami komunalnymi przeszła we władania gmin. Obowiązują nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości.

W związku z wejściem w życie systemu Rada Gminy w Gaszowicach zobowiązana była podjąć następujące akty prawa miejscowego:

 

System gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gaszowice objął swoim zakresem nieruchomości zamieszkałe, tj. budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tj. przedsiębiorców i budynki użyteczności publicznej.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku: