Czyste Powietrze

Gmina Gaszowice (dane na dzień 31.12.2022 r.)

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 749

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 515

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 813 415,36 zł

Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu Czyste Powietrze dla mieszkańców gminy Gaszowice jest czynny w dni robocze w godzinach 8:00 - 10:00. Wnioski przyjmowane są na bieżąco, w godzinach pracy urzędu.

W punkcie, który zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rydułtowskiej 2 (pokój 03), można uzyskać informacje na temat programu Czyste Powietrze, jak również sporządzić i złożyć wniosek.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o przygotowanie następujących informacji:

1.       Dane wnioskodawcy, numery PESEL (wszystkich współwłaścicieli / małżonka – jeśli jest wspólność majątkowa), adres budynku, nr telefonu, adres email.

2.       Numer rachunku bankowego.

3.       Pełny numer księgi wieczystej, np. GL1Y/00000002/9  oraz numer działki.

4.       Powierzchnia całkowita budynku (m2) oraz powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli działalność jest prowadzona w budynku)

5.       Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy lub jej zakończenia (w przypadku gdy nie jest znany rok rozpoczęcia budowy).

6.       Wartość podstawy obliczenia podatku wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy (pole 117 PIT-37, pole 44 PIT-40A lub pole 283 z PIT-36). Próg dochodowy wynosi 100 000 zł – powyżej tej kwoty dotacja nie jest udzielana.

7.     Jeśli przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe), możliwe jest ubieganie się o podwyższony poziom dofinansowania. W tym celu proszę złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej. Dla osób kwalifikujących się do podwyższonych progów dotacji możliwe jest prefinansowanie (do 50%) inwestycji na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

8.       Kiedy planowane jest rozpoczęcie inwestycji? (podać orientacyjną datę) Lub datę rozpoczęcia inwestycji, jeśli poniesiono już koszty (do kosztów kwalifikowanych zaliczają się koszty poniesione do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w urzędzie).

9.       *Powierzchnia docieplana, osobno dla każdego rodzaju przegrody, np. ściany zewnętrzne powyżej/poniżej terenu, dach, stropodach, podłoga na gruncie (m2) – pomniejszona o powierzchnię okien i drzwi; Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2)

10.  Proszę o wybranie rodzaju źródła ciepła, które będzie montowane w budynku spośród poniższych: piec na pellet, piec zgazowujący drewno, pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, gruntowa pompa ciepła, piec gazowy kondensacyjny, kotłownia gazowa (przyłącze, projekt, piec gazowy), ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy kondensacyjny, panele fotowoltaiczne, wymiana instalacji c.o. lub c.w.u. (grzejniki, solary, pompa ciepła do przygotowywania ciepłej wody), wentylacja mechaniczna.

*jeśli dotyczy, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie na termomodernizację budynku

 W celu sporządzenia wniosku prosimy o kontakt pod nr tel. (32) 43 27 144 lub przesłanie powyższych informacji mailowo pod adres: eko@gaszowice.pl

Więcej informacji o programie Czyste Powietrze pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl

Adres kalkulatora do wyliczenia wymaganej grubości ocieplenia: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl

 

Informujemy, że od dnia 01.01.2021 r. nie jest możliwe złożenie nowego wniosku w programie na wymianę źrodła ciepła na ekogroszek.