Pominiki przyrody

Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Na terenie Gminy Gaszowice zlokalizowane są aktualnie dwa pomniki przyrody ożywionej, w postaci pojedynczych drzew. Kryterium uznania drzewa za pomnik przyrody jest jego obwód mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi.


Dąb szypułkowy (Quercus robur) rosnący w Czernicy, na terenie parku przy Ośrodku Kultury „Zameczek”, charakteryzujący się ponad 4 metrowym obwodem na wysokości 130 cm.

Dąb szypułkowy (Quercus robur) rosnący w Czernicy, na terenie parku przy Ośrodku Kultury "Zameczek", charakteryzujący się ponad 4 metrowym obwodem na wysokości 130 cm.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) również rośnie w Czernicy, przy ul. Sobieskiego poniżej cmentarza parafialnego. Obwód drzewa na wysokości 130 cm osiągnął 477 cm.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) również rośnie w Czernicy, przy ul. Sobieskiego poniżej cmentarza parafialnego. Obwód drzewa na wysokości 130 cm osiągnął 477 cm.