Straż Gminna

Telefon kontaktowy do Straży Gminnej: 32 430 00 49, kom. 609 555 112

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 379 stanowi, że Wójt sprawuje na terenie gminy kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

Upoważnia do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Takie upoważnienia stosowane są w naszej gminie.

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

 • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
 • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik kontrolowanego podmiotu (placówki, zakładu) obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie wymienionych czynności.

W ustawie Kodeks Karny w art. 225 mamy zapis dotyczący zakłócenia kontroli ekologicznej: "Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Obydwa przepisy odnoszą się do kontroli wykonywanej przede wszystkim w związku:

 • ze spalaniem odpadów, śmieci, paliwa którego spalanie jest zabronione (mułu, flotu, drewna o wilgotności powyżej 20%);
 • niesegregowaniem śmieci;
 • składowaniem nadmiernych ilości śmieci na terenie posesji;
 • nielegalnym pozbywaniu się śmieci;
 • wylewaniem nieczystości płynnych do cieków burzowych, lub pozbywaniem się ich w sposób nielegalny;
 • mycia samochodu na nieutwardzonym terenie posesji;
 • uprzątnięcia śniegu, lodu i błota z chodników przylegających do posesji;
 • nielegalnego zbierania i gromadzenia odpadów.

W związku z występującymi przekroczeniami norm jakości powietrza, Straż Gminna na terenie Gminy Gaszowice prowadzi intensywne kontrole w kotłowniach domowych w zakresie jakości spalanych paliw stałych.


 

APEL STRAŻY GMINNEJ

Straż Gminna zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców gmin Lyski, Gaszowice i Jejkowice o wzajemne wspieranie się mieszkańców w wywiązywaniu się z tych obowiązków, które wynikają ze współodpowiedzialności za wygląd gminy i jego komunalnych oraz rekreacyjnych przestrzeni. Wobec intensyfikacji ruchu kołowego, również wobec rosnącej liczby osób, które wraz ze swoimi czworonogami zażywają rekreacji w obrębie gminy, musimy przede wszystkim my sami dokładać wszelkich starań, by nasza kultura współbytowania wymagała możliwie znikomej ilości interwencji ze strony Straży Gminnej, której funkcjonariusze, nawet we współpracy z policją, mają przecież ograniczone możliwości.

Zwykle bywa tak, że to kierowcy mają pretensje do niefrasobliwych przechodniów, a ci nie pozostają dłużni krewkim kierowcom; podobne relacje charakteryzują nierzadko kierowców i cyklistów. Z kolei właściciele czworonogów narzekają na biegające dzieci i innych pieszych, nie bez wzajemności. Tymczasem musimy pamiętać, że to właśnie na każdym z nas, mieszkańcu naszych gmin, ciążą m.in. następujące obowiązki:

 • sprzątanie po swoim czworonogu;
 • parkowanie w miejscach do tego przeznaczonych, pamiętając również o niezajmowaniu niepełnosprawnym wyznaczonych miejsc parkingowych;
 • umieszczenie numeru porządkowego posesji (jej właściciele), wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia nieczystości stałych oraz przechowywanie przez okres dwóch lat dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
 • oznakowanie nieruchomości tj. oznakowanie tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem o psie, jak również wyposażenie w domofon lub dzwonek elektryczny przy wejściu na nieruchomość w przypadku posiadania psa, który nie jest trzymany na uwięzi;
 • odśnieżanie chodnika przylegającego do własnej posesji;
 • niezaśmiecanie;
 • niepalenie śmieci w paleniskach domowych, podczas wiosennych porządków w ogrodach;
 • nieniszczenie zieleni, przystanków komunikacji gminnej, autobusów, śmietników, znaków drogowych, ławek i wszelkiego mienia, tak publicznego, jak prywatnego;
 • niespożywanie alkoholu w miejscach zabronionych;
 • niepalenie tytoniu w miejscach zabronionych;
 • niezakłócanie spokoju i porządku publicznego (stosowne zachowanie, język pozbawiony wulgaryzmów, odpowiednio głośna muzyka itp.).

Niestety zdarzają się niedopełnienia wszystkich wymienionych wyżej obowiązków. W niektórych przypadkach Straż Gminna interweniowała w bieżącym roku już kilkadziesiąt razy. Dodatkowo Straż Gminna utrzymuje stałą współpracę z Komisariatem Policji oraz regularną ze szkołami na terenie gmin, prowadząc warsztaty edukacyjne na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz na temat unikania i zapobiegania przemocy.

Mając to wszystko na uwadze, Straż Gminna ponawia swój jesienny apel do mieszkańców gmin, by we własnym zakresie oraz wespół ze służbami porządkowymi włączali się, w dbałość o czystość i porządek naszych gmin.

 

Komendant Straży Gminnej w Lyskach

mgr inż. Adam Mandera