Jakość powietrza

"Zgodnie z informacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, od 25 lutego do końca 2021 roku, Gmina Gaszowice objęta została I poziomem ostrzegania wynikającego z Planu Działań Krótkoterminowego Programu Ochrony Powietrza.

Informacja dotyczy przekroczenia 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej (50 μg/m3) spośród średnich dobowych stężeń pyłu PM10 w roku 2021.

I poziom ostrzegania jest poziomem informacyjnym i edukacyjnym, co oznacza, że każda gmina nim objęta ma obowiązek poinformować o tym fakcie swoich mieszkańców co najmniej poprzez swoją stronę internetową.

Główną przyczyną wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego jest oddziaływanie emisji ze spalania paliw do celów grzewczych podczas występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, powodujących kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemniej warstwie atmosfery."