Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Gaszowice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gaszowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Gminy Gaszowice

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak mapy serwisu.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Istnieją podstrony serwisu o takich samych tytułach.
W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone treści.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sabina Mańczyk, adres poczty elektronicznej organizacyjny@gaszowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 432 71 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Gaszowice
ul. Rydułtowska 2
44-293 Gaszowice

W budynku Urzędu Gminy Gaszowice nie ma możliwości zamontowania windy.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne przy którym znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie obsługi Kancelarii Urzędu Gminy w celu udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnościami. W widocznym miejscu znajduje się również domofon przez który bezpośrednio można się skontaktować z pracownikiem konkretnego referatu.
 • drugie wejście (z podjazdem do osób niepełnosprawnych) prowadzi bezpośrednio do Referatu Ochrony środowiska i Rozwoju Gminy, w którym znajdują się: stanowisko ds. gospodarki gruntami i spraw rolnych oraz stanowisko ds. obsługi podmiotów gospodarczych.

W Urzędzie Gminy Gaszowice nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Korytarze i schody znajdujące się w budynku są ogólnodostępne. Do budynku Urzędu Gminy Gaszowice może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów.

Osoby niepełnosprawne oraz mające problemy z poruszaniem się mogą bezpośrednio podjechać samochodem pod wejście główne. Naprzeciw budynku Urzędu Gminy znajduje się parking na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.