Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice

Utrzymanie porządku i czystości jest zadaniem własnym gminy. Najważniejszym elementem gwarantującym prawidłowe wykonanie tego obowiązku jest uchwalenie przez radę gminy regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Podstawą prawną do wydania uchwały są zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierające wymagania proceduralne, oraz katalog spraw, które rada gminy powinna, bądź może w uchwale rozstrzygnąć. Uchwała ta może być podjęta po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zawarta w artykułach ustawy o porządku i czystości w gminie, lista spraw, które podlegają regulacji w uchwale określającej zasady utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy, ma charakter zamknięty. Oznacza to, że rada gminy nie może do niej włączyć innych kwestii. Sprawą dotyczącą odpadów komunalnych jest np. ustalenie wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz wskazanie rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych. W regulaminie określono też częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Nieprzestrzeganie regulaminu uchwalonego przez radę gminy, uznawane jest za wykroczenie, co bezpośrednio wynika z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.