Ochrona Środowiska

Do zadania gminy w ramach ochrony środowiska należy: utrzymanie ładu przestrzennego, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami, ochrona terenów zieleni.
Samorząd lokalny głównie podejmuje działania mające przyczynić się do gospodarczego, środowiskowego i społecznego rozwoju gminy. Kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska nie są zbyt bogate. Organy gminy nie mają prawie żadnych uprawnień w zakresie ochrony wód i powietrza przed zanieczyszczeniem. Najistotniejsze uprawnienia gminy ograniczają się do miejscowego planowania przestrzennego, ochrony zieleni oraz niektórych zagadnie ochrony gatunków rolnych i leśnych. Mają prawo pobierania opłat i wymierzania kar. Ważnym zadaniem gminy jest ustanowienie uchwał regulujących postępowanie z odpadami komunalnymi.
Stan środowiska naturalnego pogarsza się od wielu lat. Spowodowane jest to wzrostem zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby. Zjawiska te wpływają na stan zdrowia wszystkich organizmów żywych, aby chroni naszą gminę przed negatywnymi skutkami rozwoju cywilizacji należy rozsądnie zarządzać środowiskiem.