Park krajobrazowy

Niewielka część Gminy Gaszowice tj. około 50 ha leży w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich, natomiast pozostały obszar gminy znajduje się w otulinie w/w parku. Pod względem powierzchni park należy do największych w Polsce.
Obszar PK "CKKRW" położony jest w obrębie zlewni Rudy, Suminy i Bierawki. Tylko niewielka, zachodnia jego część należy do przyrzecza Odry. Obfitość wód, zwłaszcza powierzchniowych, przyczyniła się do znacznego zróżnicowania warunków siedliskowych, a co za tym idzie do rozwoju wielu cennych gatunków flory i fauny.

Tablica informacyjna - Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich