Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Procedura uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Ponadto, do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku). W przypadku składania oświadczenia, składający zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Przedsiębiorca obowiązany jest również udokumentować spełnianie wymagań opisanych w § 1. ust. 1 uchwały z dnia 26.04.2012 r. nr OG-BR.0007.4.18.2012 Rady Gminy Gaszowice, poprzez przedłożenie w szczególności:

 1. Tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe;
 2. Umowy kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie pojazdów asenizacyjnych;
 3. Umowy na korzystanie z usługi mycia pojazdów niezbędnych do wykonywania działalności w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdów na terenie posiadanego zaplecza.

 

Dokumenty należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć do Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy:

 • przy ul. Rydułtowskiej 2 w Gaszowicach, pok. 03, tel. (32) 43 27 144,
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice,
 • poprzez ePUAP na adres: /a3i81p0kxc/skrytka

 

Opłaty

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za decyzję w wysokości 107,00 zł.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za złożenie pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł.

Obowiązuje zwolnienie z opłaty za złożenie pełnomocnictwa w przypadku, jeśli pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Konto Bankowe Urzędu Gminy:

56 8470 0001 2040 0051 5025 0001

 

Termin i sposób załatwienia

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem wykonywania działalności.

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach - do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Gaszowice.

Dodatkowe informacje

W załączeniu wzór wniosku.

Szczegółowy opis całej procedury uzyskania zezwolenia znajduje się pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/682