Konsultacje społeczne

2022-09-20
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniach od 13.09.2022r. do 18.09.2022r. prowadzono konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".
więcej >
2022-09-12
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 13.09.2022 r. rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z organizacjami pozarządowymi or...
więcej >
2022-08-17
 W dniach od 11.08.2022r. do 15.08.2022r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszko...
więcej >
2022-08-11
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 11.08.2022 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolny...
więcej >
2022-08-09
W dniach od 04.08.2022 r. do 07.08.2022 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gaszowice na rok szkolny 2022/2023. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2022-08-04
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 04.08.2022 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gaszowice na rok szkolny 2022/2023.   Konsultacje prowadzone są w dniach od 04.08.2022 r. do 07.08.2022 r.   Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projek...
więcej >
2022-05-18
W dniach od 14.05.2022 r. do 17.05.2022 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku p...
więcej >
2022-05-18
W dniach od 14.05.2022 r. do 17.05.2022 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. W wyżej...
więcej >