Najważniejsze informacje dotyczące systemu zbiorki odpadów w Gminie Gaszowice

STAWKI OPŁAT

MIESIĘCZNE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku.

W przypadku segregowania odpadów - 28,00 zł/osoba.
W przypadku braku segregacji - 56,00 zł/osoba.
Osoby segregujące odpady płacą mniej od tych, którzy ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą. Nie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci razem – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady

 


MIESIĘCZNE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (NP. FIRM, SZKÓŁ, SKLEPÓW ITP.)

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym przypadku przewidziano, że w pojemnik jest opróżniany jedno bądź dwukrotnie w zależności od złożonej deklaracji.
Pojemnik

POJEMNIK

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

ODPADY NIE ZBIERANE W SPSÓB SELEKTYWNY

80 l

15,00 zł

30,00 zł

110/120 l

22,00 zł

44,00 zł

240 l

44,00 zł

88,00 zł

1100 l

200,00 zł

400,00 zł

5 m3

900,00 zł

1 800,00 zł

7 m3

1 250,00 zł

2 500,00 zł

worek 120 l

16,00 zł

32,00 zł

 

 

CO Z KOSZEM?

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do jej wyposażenia w pojemnik na odpady zmieszane (kosz na śmieci) oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Jeśli aktualna liczba koszy na posesji będzie niewystarczająca również należy dokupić nowy pojemnik. Przedsiębiorca, który prowadzący działalność na terenie Gminy Gaszowice został zobowiązany do umożliwienia mieszkańcom zakupu lub dzierżawy kubłów.
Nie ma żadnych specjalnych wymogów dotyczących kubłów. Wszystkie typowe pojemniki o pojemnościach 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l, które wyposażone są w zaczepy, są obsługiwane przez śmieciarki.

DEKLARACJA JEST OBOWIĄZKOWA

Jeśli z danej nieruchomości nie złożono deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie, to w tej sytuacji mieszkaniec naszej gminy zostanie z urzędu wezwany do złożenia takiej deklaracji. W ostateczności wysokość opłaty śmieciowej zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. Uzasadnione wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji również spowodują wydanie przez Wójta Gminy decyzji określającej wysokość opłaty. Ponoszenie opłaty śmieciowej jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji jest karane tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego.

RÓŻNICE ILOŚCIOWE W DEKLARACJACH „ŚMIECIOWYCH”

W deklaracji należy ująć wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość. W przypadku różnicy pomiędzy ilością osób faktycznie zamieszkałych a zameldowanych powinno zostać złożone odpowiednie wyjaśnienie w deklaracji.

AKTUALIZACJA DEKLARACJI „ŚMIECIOWYCH”

Wszelkie zmiany danych, także te które mają wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m.in. zmiany w ilości osób zamieszkałych na nieruchomości), należy zgłaszać w terminie 14 dni od ich powstania. UWAGA! Zmiana danych wymaga złożenia w Urzędzie Gminy nowej deklaracji.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (link do Uchwały Rady Gminy, formularze do pobrania)

PILNUJ HARMONOGRAMU !

Przypominamy, że wystawianie odpadów przy posesji należy dokonać w odpowiednim czasie wg. harmonogramu, w takie miejsca by były one widoczne i można było jednoznaczne stwierdzić, iż pochodzą z danej posesji.

LOKALIZACJA POJEMNIKA NA ŚMIECI

Aby usługa wywozu śmieci została zrealizowana należy pojemnik lub worek ze śmieciami wystawić w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dostęp dla pracowników firmy komunalnej, do godziny 6.00 w dniu wywozu. Pracownicy firmy komunalnej nie mogą wchodzić na posesje, aby nie być posądzanym o jakiekolwiek zniszczenia, lub narażać się na pogryzienie przez psa. Rozwiązaniem ułatwiającym odbiór odpadów są boksy na pojemniki, do których 
jest dostęp od ulicy. Część osób 
ma na stałe wystawione pojemniki przy ogrodzeniach. Ponadto pojemnik nie
musi stać na chodniku czy ulicy, może być ustawiony np. w bramie w dniu wywozu.

INDYWIDUALNE NUMERY BANKOWE

Dla każdej deklaracji przypisany został indywidualny numer rachunku bankowego, na który właściciele nieruchomości mają obowiązek dokonywać wpłat. Obowiązuje system wpłat kwartalnych z możliwością dokonywania wpłat miesięcznych.

WNOSZENIE OPŁAT ZA ŚMIECI

Wpłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić na przyznany indywidualny rachunek bankowy. Termin wnoszenia opłat za dany kwartał upływa 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału. Bezpłatne dokonywanie wpłat możliwe jest w placówce Banku Spółdzielczego z Jastrzębia-Zdroju przy ul.Rydułtowskiej w Gaszowicach. Przy wpłatach można korzystać także z bankowości internetowej.
Gmina nie ma obowiązku przypominać nam o konieczności uregulowania opłat za „śmieci”. Należy samemu zadbać o to, by we wskazanym okresie pieniądze trafiły do gminy.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW:

Za I kwartał do 20 marca danego roku,
Za II kwartał do 20 czerwca danego roku,
Za III kwartał do 20 września danego roku,
Za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.

Dopuszcza się wnoszenie opłaty w ratach miesięcznych.

WŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW

Pracownicy firmy odbierającej odpady mają prawo nie odbierać worków i pojemników, w których znajdują się niewłaściwie umieszczone/wysegregowane odpady. Przypominamy także o obowiązku związywania i właściwego zabezpieczania worków, w których wystawiane są przez mieszkańców odpady komunalne podczas odbioru.

SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKOWA

Przed wyrzuceniem:

 • butelki plastikowe opróżnij, zgnieć i zakręć,
 • puszki, kartony po mleku i sokach opróżnij i zgnieć,
 • nie tłucz szkła przed wyrzuceniem,
 • zdejmij nakrętki i pokrywki ze szklanych butelek i słoików,
 • z papieru usuń zszywki i inne metalowe i plastikowe części,
 • poskładaj kartony i tekturę,
 • z odpadów biodegradowalnych możesz zrobić kompost.

 

Palenie śmieci w domowych piecach i kominkach jest zabronione. Pracownicy Urzędu Gminy mogą przeprowadzić kontrole prawidłowej segregacji śmieci.

PRZYDOMOWE KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH

Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. Pozwala ono włączyć materię z powrotem do krążenia w ekosystemie, rozwiązując tym samym, przynajmniej częściowo, problem rosnącej ilości odpadów komunalnych, ich składowania i likwidacji.
Co możemy kompostować: odpady kuchenne, fusy, resztki roślinne, chwasty, resztki warzyw i owoców, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, liście i skoszoną trawę, korę drzew, trociny, drobne gałęzie, popiół drzewny, skorupki jaj, niezadrukowany papier, gnojówkę, obornik, krowieniec.
Czego nie kompostujemy: materiałów niedostatecznie rozdrobnionych, materiałów skażonych metalami ciężkimi, roślin skażonych chorobami grzybowymi, bakteriami i wirusami, związków wapnia.
Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie, materiały do kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, zapewniając dopływ powietrza i przewracając go co jakiś czas.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE TO:

- meble ( w tym drewniane, tapicerowane) dywany, wykładziny, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. Odpady wielkogabarytowe wymagają czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu oraz usunięcie elementów niebezpiecznych. Podczas demontażu następuje również zmniejszenie objętości odpadów przed ich składowaniem na składowisku odpadów.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą:
wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

ODPADY BUDOWLANE TO:

- deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, gruz ceglany, tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo-gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, , odpady instalacyjne oraz wszystkie inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych.
Do w/w odpadów nie zaliczamy odpadów niebezpiecznych lub odpadów zawierających substancje niebezpieczne.

NOWY PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE

W związku z zakończeniem procedury przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gaszowice, przedsiębiorcą, który od 1 kwietnia 2015 roku świadczy usługi wywozu śmieci z terenu Naszej Gminy, jest firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

ZMIANY W SYSTEMIE ZBIERANIA ODPADÓW - 2018

Od 1 stycznia 2018r. na terenie Gminy Gaszowice wprowadzany jest Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju.
Co do zasady system który do tej pory funkcjonował na terenie naszej gminy nie różni się zasadniczo od tego który będzie obowiązywał od stycznia 2018.
Zmiany na które trzeba zwrócić szczególną uwagę dotyczą frakcji BIO. Od stycznia do odpadów BIO (worek brązowy) zaliczamy także resztki jedzenia i odpadki warzyw i owoców, czyli odpady powstające w kuchni. Dotychczas odpady te trafiały do kosza z odpadami zmieszanymi. Odpady BIO będą odbierane 2 razy w miesiącu przez wszystkie miesiące roku.
Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do worka na odpady biodegradowalne (BIO).

BRAK TERMINOWEGO ODBIORU ODPADÓW

Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Wójtowi Gminy Gaszowice niewłaściwego wykonywania usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt w terminie 3 dni od dnia odbioru (zgodnie z harmonogramem odbioru). Zgłoszenia, dokonuje właściciel nieruchomości w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu Gminy Gaszowice tj. ul.Rydułtowska 2 w Gaszowicach lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej ug@gaszowice.pl które powinno zawierać oznaczenie dokonującego zgłoszenie oraz podpis.
Zgłoszenia dokonane po terminie oraz anonimowe nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W przypadkach dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data nadania przesyłki zawierającej zgłoszenie.

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI?

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po kolei.

Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad? Skorzystaj z naszej ściągi poniżej.

 1. WOREK NIEBIESKI - papier to m.in.: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
  Nie należy wrzucać do papieru: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

 2. WOREK ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne i metale to m.in.: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików.
  Nie należy wrzucać do tworzyw sztucznych i metali: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
  Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 3. WOREK ZIELONY - szkło to m.in.: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
  Nie należy wrzucać do szkła: Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, Szkła okularowego, Szkła żaroodpornego, Zniczy z zawartością wosku, Żarówek i świetlówek, Reflektorów, Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, Luster, Szyb okiennych i zbrojonych, Monitorów i lamp telewizyjnych, Termometrów i strzykawek.
  Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 4. POJEMNIK BRĄZOWY - odpady biodegradawalne to m.in.: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.
  Nie należy wrzucać do odpadów biodegradawalnych: kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Zabrania się wyrzucania odpadów niebezpiecznych do pojemników na śmieci.

Pozostałe odpady (za wyjątkiem popiołów i odpadów niebezpiecznych) trafią do pojemnika na odpady zmieszane.

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który ma zapewniać odbieranie od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione. Punkt taki istnieje przy Zakładzie Obsługi Komunalnej w Gaszowicach przy ul.Rydułtowskiej 7 (za Ośrodkiem Kultury). Odpadami komunalnymi niebezpiecznymi, które mogą być przekazywane do punktu są:

 • zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp., opony, odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

 

Ponadto dwa razy w roku w wyznaczonych terminach przeprowadzane są zbiórki:

 • odpadów poremontowych i drobnych odpadów budowlanych (kontenery przy PSZOK-u),
 • odpadów wielkogabarytowych np. meble, wyposażenie wnętrz, itp.,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego np.pralki, lodówki, telewizory, komputery, kalkulatory, itp.