Konsultacje Projektu - Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice - 2017

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Śląskie, Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Gmina Gaszowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT ZACHODNI,
planuje zrealizować projekt pn.: Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice

Projekt zakłada wykonanie prac związanych z montażem 49 nowych słupów wykorzystujących energię słoneczną w 8 lokalizacjach w Gminie, gdzie nie było wcześniej żadnego typu oświetlenia.

Adres inwestycji: Czernica ul.Stara i ul.Biskupa, Szczerbice ul. Radoszowska i ul. Nowa, Gaszowice ul. Łąkowa, ul. Rydułtowska i ul. Wiejska, Piece ul. Rydułtowska.

Z pełną dokumentacją projektową można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska pokój nr 03 Urzędu Gminy Gaszowice.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 3 lutego 2017 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gaszowice – pokój nr 13 lub na adres e-mail rozwoj@gaszowice.pl z wykorzystaniem formularzu konsultacyjnego.