Konsultacje projektu - Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Gaszowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego,

planuje zrealizować projekt pn.: Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice.

Celem projektu jest kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Gaszowice. Projekt będzie realizowany w formule grantowej.

W ramach Inwestycji objętej Grantem można będzie przeprowadzić następujące prace:

  1. demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku mieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;
  2. demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku niemieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;
  3. odtworzenie pokrycia dachowego Budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest;
  4. odtworzenie pokrycia dachowego Budynku niemieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

Z pełną dokumentacją projektową można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska pokój nr 03 Urzędu Gminy Gaszowice.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 13 grudnia 2019 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gaszowice – pokój nr 13 lub na adres e-mail rozwoj@gaszowice.pl z wykorzystaniem formularzu konsultacyjnego.