Konsultacje projektu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach - 2019

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Gaszowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego,
planuje zrealizować projekt pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach.

Projekt zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej/tłocznej wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej oraz ul. Łąkowej w Gaszowicach.

Miejsce przeznaczone pod planowaną inwestycję zlokalizowane będzie na w rejonie ulicy Wiejskiej w miejscowości Gaszowice, tj. w terenie od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Rydułtowską do skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Pogwizdowską.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana następująca infrastruktura: 2937 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 155 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz 1 pompownia ścieków.

Z pełną dokumentacją projektową można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska pokój nr 03 Urzędu Gminy Gaszowice.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 22 listopada 2019 r. osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy Gaszowice – pokój nr 13 lub na adres e-mail rozwoj@gaszowice.pl z wykorzystaniem formularzu konsultacyjnego.