INFORMACJA - KONSULTACJE SPOŁECZNE

2018-10-04

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 04.10.2018 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Program ten określa ramy oraz zasady współpracy Gminy Gaszowice z organizacjami pozarządowymi,
a także wskazuje dziedziny w których ta współpraca będzie prowadzona.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu.

Konsultacje odbędą się w okresie od 04–08 października 2018 r., a uwagi można zgłaszać w formie pisemnej
na formularzu zgłaszania opinii. Projekt uchwały udostępniony został na stronie internetowej Gminy www.gaszowice.pl, wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz rozesłany do organizacji
działających na terenie Gminy.

Wszelkie uwagi oraz opinie złożone w trybie wskazanym w niniejszej informacji zostaną rozpatrzone,
a wyniki konsultacji zostaną zamieszczona na stronie internetowej.