Termomodernizacja budynków OSP w Gminie Gaszowice

Gmina Gaszowice realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs

TYTUŁ PROJEKTU: Termomodernizacja budynków OSP w Gminie Gaszowice
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 650 331,49
WSPÓŁFINANSOWANIE UE NIEPRZEKRACZAJĄCE KWOTY [PLN]: 493 411,60
REALIZACJI PROJEKTU: do 31 grudnia 2019

Celem projektu jest ograniczenie ilości wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację energetyczną dwóch obiektów OSP w Gminie Gaszowice (budynki ochotniczych straży pożarnych: w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej i i w Szczerbicach przy ul. Radoszowskiej).
W każdym z budynków zaplanowano przeprowadzenie następujących robót budowlanych:
- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę  (pellet) wraz z modernizacją kotłowni.
W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja CO2 na poziomie 93,76%, PM10 na poziomie 99,64% oraz oszczędność energetyczna na poziomie 80,58 % dla energii końcowej.