Konsultacje projektu - Odnawiane Źródła Energii w Gminie Gaszowice

Gaszowice, dn. 17.06.2020 r.

Gmina Gaszowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT ZACHODNI,

planuje zrealizować projekt pn.: Odnawiane Źródła Energii w Gminie Gaszowice

Projekt zakłada wybudowanie instalacji fotowoltaicznych na trzech budynkach na terenie Gminy Gaszowice tj. Przedszkole w Czernicy, Zespół Szkolno Przedszkolny w Szczerbicach oraz Urząd Gminy w Gaszowicach. Instalacja na czernickim przedszkolu będzie się składała z 48 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 19,2 kWp, której planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 18761,58 kWh. Instalacja w Szczerbicach ma się składać z 39 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 15,6 kWp, której planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 15064,55 kWh. Instalacja w Gaszowicach ma się składać z 20 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 8 kWp, której planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 7789,82 kWh. Ponadto w Przedszkolu w Czernicy zostanie modernizacja instalacji elektrycznej oraz zainstalowany zostanie nowy kocioł na biomasę o zakresie mocy cieplnej 30-100 kW.

Z pełną dokumentacją projektową można się zapoznać (po uprzednim kontakcie) w Referacie Ochrony Środowiska pokój nr 03 Urzędu Gminy Gaszowice.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2020 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gaszowice – pokój nr 13 lub na adres e-mail rozwoj@gaszowice.pl z wykorzystaniem formularzu konsultacyjnego.

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego