Konsultacje projektu - Kompleksowe usuwanie azbestu z terenu Gminy Gaszowice

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Śląskie, Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Gmina Gaszowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 5.2 Gospodarka odpadami poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego, planuje zrealizować projekt pn.: Kompleksowe usuwanie azbestu z terenu Gminy Gaszowice.

Projekt zakłada wykonanie prac związanych demontażem pokrycia dachowego wykonanego z azbestu jego transport i unieszkodliwienie w postaci składowania na składowisku odpadów, a także wykonanie tymczasowego zabezpieczenia dachów na budynkach jednorodzinnych oraz na budynkach o charakterze gospodarczym będących we władaniu osób prywatnych, oraz demontaż pokrycia dachowego wykonanego z azbestu jego transport i unieszkodliwienie w postaci składowania na składowisku odpadów, a także wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem na budynku gminnym w Piecach.

Adres inwestycji: punktowo na obszarze całej Gminy Gaszowice.
Z pełną dokumentacją projektową można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska pokój nr 03 Urzędu Gminy Gaszowice.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 12 sierpnia 2016 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gaszowice – pokój nr 13 lub na adres e-mail rozwoj@gaszowice.pl z wykorzystaniem formularzu konsultacyjnego.