Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal w Szczerbicach

Lgotypy: Unia Europejska, Lyskor, Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal w Szczerbicach

mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal w Szczerbicach przy ul. Szkolnej.
Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy: budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i kortu tenisowego – z nawierzchnią syntetyczną oraz ogrodzeniem podwyższonym dla funkcji piłkochwytu, skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej, budowa ciągu komunikacyjnego z kostki brukowej betonowej, budowa ogrodzenia terenu boiska z główną bramą wjazdową i furtkami wejściowymi w formie podwyższonej, budowa ogrodzenia pozostałej części terenu ze skocznią do skoku w dal, wyposażenie obiektu w ławki parkowe, kosze na śmieci, słupki, kosze, siatki, bramki do piłki ręcznej, osprzęt kortu do tenisa ziemnego, demontaż starego odcinka siatki ogrodzeniowej, wykonanie drenowania terenu, instalacja kanalizacji deszczowej z przyłączem do sieci zewnętrznej. Efektem inwestycji będzie publicznie dostępna nowoczesna przestrzeń sportowo - rekreacyjna umożliwiająca mieszkańcom różnorodność w zakresie aktywności fizycznej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.