ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GASZOWICE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GASZOWICE

 

Gmina Gaszowice realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT
TYTUŁ PROJEKTU: Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gaszowice
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 517 052,45
WSPÓŁFINANSOWANIE UE NIEPRZEKRACZAJĄCE KWOTY [PLN]: 439 494,57
REALIZACJI PROJEKTU: do 30 października 2022
Celem projektu jest zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji, co przełoży się na lepszą jakość powietrza, dodatkowo zwiększeniu ulegnie efektywność oraz niezależność energetyczna obiektów. Planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii w formie trzech instalacji fotowoltaicznych oraz jednego kotła na biomasę.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zadania:
1) Modernizacja instalacji grzewczej w przedszkolu w Czernicy poprzez montaż kotła na biomasę klasy 5,
2) Budowa 3 instalacji fotowoltaicznych, których skumulowana moc wyniesie 43,55kWp. Moce jednostkowe instalacji przedstawiają się następująco:
- 19,36 kWp - Przedszkole Czernica,
- 15,84 kWp - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbicach,
- 8,35 kWp - Urząd Gminy Gaszowice.