Kompleksowe usunięcie odpadów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Gaszowice realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami, dla poddziałania: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

TYTUŁ PROJEKTU: Kompleksowe usunięcie odpadów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice
WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]: 437 159,45
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]: 371 585,53
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2016-08-23 - 2017-10-31

W ramach projektu zostanie usunięty azbest, wykorzystywany jako pokrycie dachowe w 44 budynkach, z czego 20 budynków stanowi budynki mieszkalne, 3 to budynki mieszkalno-gospodarcze natomiast 20 budynków to budynki wykorzystywane gospodarczo oraz 1 obiekt stanowiący altanę.
Na podstawie posiadanych danych oszacowano, że w ramach projektu zostanie usunięte 5985 m2 pokryć azbestowych, co z zgodnie z założeniami do Programu Usuwania Azbestu stanowi 65,836 Mg materiału zawierającego azbestu (1m2 płyty azbestowej odpowiada wadze 11 kg), co stanowi 10,6% ogólnej liczby materiałów azbestowych zdiagnozowanych na terenie Gminy Gaszowice.