Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice.

Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice
Gmina Gaszowice realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami, dla poddziałania: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT
TYTUŁ PROJEKTU: Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 529 919,60 zł
WSPÓŁFINASOWANIE UE NIEPRZEKRACZAJĄCE KWOTY [PLN]: 503 423,62 zł
REALIZACJI PROJEKTU: do 30 września 2022
Celem projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gaszowice.
Projekt realizowany jest w formule grantowej, jego realizacja przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne, ekologiczne polegające na minimalizacji emisji włókien azbestu, podniesieniu jakości życia mieszkańców, poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.
 Grantobiorca w ramach inwestycji objętej Grantem może przeprowadzić następujące prace:
- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z budynku mieszkalnego i niemieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;
- odtworzenie pokrycia dachowego bud. mieszkalnego i niemieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.
W ramach projektu przewiduje się usunięcie elementów zawierających azbest w 30 obiektach o łącznej masie 39,08135 Mg i powierzchni 3552,85 m2.