e-Administracja w Powiecie Rybnickim

Urząd Gminy Gaszowice jako Partner wraz ze Starostwem Rybnickim (Liderem projektu) oraz Partnerami Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny i Gminą Lyski w okresie od 10.2007 do 31.07.2013 realizował projekt „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Projekt ten był objęty dofinansowaniem z europejskich funduszy kwotą 3 393 406,30 zł przy całkowitym koszcie projektu 4 079 982,66 zł z poziomem dofinansowania 85%. W Gminie Gaszowice projekt realizowano w następujących instytucjach: Urzędzie Gminy Gaszowice, Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli, Zakładzie Obsługi Komunalnej, Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach, Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy.

Realizacja projektu polegała na wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów w urzędach oraz ich wybranych jednostkach organizacyjnych, wdrożeniu systemu komputerowego wspomagania obsługi interesantów, inwestycje w środki trwałe niezbędne dla funkcjonowania SEOD i świadczenia usług publicznych przez Internet. Działania uzupełniające polegały na integracji systemów z istniejącymi systemami pokrewnymi stworzonymi na poziomie krajowym (ePUAP) i regionalnym (SEKAP).

Bezpośrednim celem projektu jest udostępnienie usług świadczonych drogą elektroniczną przez zaangażowane w projekt Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne interesantom, przedsiębiorcom oraz lokalnym społecznościom na poziomie Powiatu Rybnickiego poprzez bezpieczną platformę elektroniczną, wspomagającą zarządzanie poszczególnymi urzędami. Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (SEOD) pozwoli na wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Wdrożenie projektu spowoduje, że usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną ulegną standaryzacji. Podniesiona zostanie jakość usług publicznych, a co za tym idzie, poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców Powiatu. Dzięki realizacji projektu obniżone zostaną koszty świadczenia usług publicznych oraz polepszą się uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach projektu dostarczono: platformę sprzętową - 3 serwery, 27 komputerów wraz z oprogramowaniem, urządzenie do backupu, sprzęt sieciowy, urządzenie dostępu do sieci komputerowej UTM, urządzenie wielofunkcyjne, szybkie skanery, wyremontowano pomieszczenie pełniące funkcję serwerowni oraz doposażono w centralne urządzenie podtrzymujące napięcie (UPS), szafę rackową, system gaszenia, wymieniono klimatyzację, założono system alarmowy i rejestrowanego dostępu do pomieszczenia, rozbudowano sieć LAN, wdrożono politykę bezpieczeństwa, przeprowadzono szkolenia dla administratorów oraz użytkowników systemów, wdrożono System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), udostępniono Platformę e-usług (e-Urząd na platformie SEKAP oraz ePUAP).