BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GASZOWICACH

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GASZOWICACH

 

Gmina Gaszowice realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego.

 

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach

PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 1 881 327,32 zł

WSPÓŁFINASOWANIE UE NIEPRZEKRACZAJĄCE KWOTY [PLN]: 1 599 128,22 zł

REALIZACJI PROJEKTU: do do 30 maja 2021r

 

Projekt zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej/tłocznej wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej oraz ul. Łąkowej w Gaszowicach.

Miejsce przeznaczone pod planowaną inwestycję zlokalizowane będzie na w rejonie ulicy Wiejskiej w miejscowości Gaszowice, tj. w terenie od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Rydułtowską do skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Pogwizdowską.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana następująca infrastruktura: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz pompownia ścieków.

Celem projektu jest zwiększenie odsetka mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Gaszowice i Aglomeracji Lyski.