Zaproszenie na warsztaty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

2017-02-06

 

Wójt Gminy Gaszowice wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają mieszkańców, radnych, sołtysów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców na spotkania konsultacyjne w formie warsztatów służących opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice.

Celem spotkania jest:

Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Gaszowice oraz:
• zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji,
• przedstawienie wyników diagnozy Gminy Gaszowice w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
• przedstawienie wyników badań ilościowych z mieszkańcami,
• identyfikacja najważniejszych problemów Gminy ze wskazaniem ich lokalizacji – dyskusja nt. potrzeb i oczekiwań interesariuszy,
• przedstawienie procedury zgłaszania projektów rewitalizacyjnych na terenie objętym Programem.

Miejsce spotkania:
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7, Gaszowice.

Termin spotkania:
22 lutego 2017 roku o godz. 16:30 - sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych).
27 lutego 2017 roku o godz. 16:30 - sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele Rady Gminy, sołtysi), sektor gospodarczy (przedsiębiorcy).

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!