Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Gaszowice

2017-01-11

 

Urząd Gminy Gaszowice rozpoczął prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym.
Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.


Gmina pozyskała na ten cel fundusze z Unii Europejskiej, 12 grudnia 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Gaszowice a Województwem Śląskim.


Celem projektu jest opracowanie Programu Rewitalizacji dla uruchomienia procesów rewitalizacyjnych oraz kompleksowego odnowienia przestrzeni gminy na rzecz lokalnej społeczności.


Prace nad Programem Rewitalizacji obejmują:
• opracowanie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów,
• zdiagnozowanie problematyki i ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych przy zachowaniu synchronizacji działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,
• dobranie narzędzi i interwencji dostosowanych do gminy,
• wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację programu,
• włączenie partnerów i interesariuszy procesu rewitalizacji (lokalna społeczność, przedsiębiorcy, eksperci) bazując w proces programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych,
• prowadzenie konsekwentnego i trwałego dialogu z podmiotami i grupami, których rewitalizacja będzie dotyczyć.


Program Rewitalizacji zostanie opracowany przez zewnętrznych ekspertów przy ścisłej współpracy pracowników Urzędu Gminy Gaszowice.
Zadania ujęte w Programie Rewitalizacji stanowić będą podstawę do ubiegania się o fundusze z UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020.


Projekt pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gaszowice” realizowany jest w 90% ze środków Unii Europejskiej (85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oraz 15% z budżetu państwa) oraz w 10% z budżetu Gminy Gaszowice.
Wartość projektu: 41 335,00 zł
Dofinansowanie: 37 201,50 zł (85% Fundusz Spójności, 15% budżet państwa)
Budżet Gminy: 4 133,50 zł

Termin realizacji projektu: 15.09.2016 r. do 31.03.2017 r. jednakże nie dłużej niż od dn. 30.06.2017 r.


Program rewitalizacji musi być częścią działań jednostki samorządu terytorialnego zmierzających do poprawy sytuacji gminy nie tylko w zakresie budownictwa.
W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.
https://www.interankiety.pl/i/oGQwo5L5
Ankietę będzie można wypełnić do dnia 02.02.2017 r.