KONSULTACJE SPOŁECZNE

2019-12-05

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 05.12.2019 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu.

Konsultacje odbędą się w okresie od 5–9 grudnia 2019 r.

Wszelkie uwagi oraz opinie złożone w trybie wskazanym w niniejszej informacji zostaną rozpatrzone, a wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej.