KONSULTACJE SPOŁECZNE

2019-12-05

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 6.12.2019 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Konsultacje są prowadzone w dniach od 6.12.2019 r. do 9.12.2019 r.
Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowane w drodze zarządzenia nr W.0050.204.2019 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 5 grudnia 2019 r.
Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.