Informacje o przeprowadzonych konsultacjach

2018-03-26

W dniach od 21.03.2018 r. do 23.03.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska.

W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.