INFORMACJA O KONSULTACJACH

2018-03-20

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 21.03.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały został uregulowany w drodze Zarządzenia nr W.0050.53.2018 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 20 marca 2018 r.

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:

- stan pierwotny danego zapisu,

- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.