INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

2022-05-18

W dniach od 14.05.2022 r. do 17.05.2022 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.