Archiwum aktualności: maj 2022

2022-05-27
więcej >
2022-05-26
"Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone miejsce. Mama to samo dobro i sama przyjemność. Coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie." (M. Wańkowicz)
więcej >
2022-05-20
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Piece – obszar A
więcej >
2022-05-18
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuje na dzień 26.05.2022 r. o godz. 1530 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2022-05-17
Kolejny nabór uzupełniający przeprowadzono w terminie od 25 marca do 26 kwietnia 2022 r. Do naboru uzupełniającego złożonych zostało 2 wnioski, które dotyczyły budynków niemieszkalnych.
więcej >
2022-05-11
Urząd Gminy Gaszowice, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Gaszowice, że do dnia 31 maja 2022 r. należy dokonać wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy G...
więcej >
2022-05-04
4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka.
więcej >
2022-05-03
Dziś, a więc 3 maja, obchodzimy w Polsce święto narodowe upamiętniające 231. rocznicę przyjęcie pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.
więcej >