Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 26.05.2022 r.

2022-05-18

          Gaszowice, dnia 18.05.2022 r.

 BR.0002.6.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuje na dzień 26.05.2022 r. o godz. 1530 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 kwietnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
 7. Debata nad raportem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gaszowice.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  za  rok 2021, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2021.
 11. Przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2021.
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaszowice za 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Szczerbice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu formy o przebiegu wykonania budżetu gminy Gaszowice informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rybnik przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie Aglomeracji Rybnik oraz zmianie wielkości, obszaru i granic Aglomeracji Rybnik.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie obrad.

 

 

        

         Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice

  mgr Krzysztof Lorek

 

Projekty Uchwał:

Plik pdf projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności
 
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gaszowice ... za I półrocze roku budżetowego.pdf
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaszowice za 2021 rok.pdf
 
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gaszowice.pdf
 
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Szczerbice.pdf
 
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu ....pdf
 
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2021 rok.pdf
 
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rybnik.pdf
 
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf
 
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne.pdf
 
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych ... kompostujących bioodpady.pdf