WYNIKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO 2 DO PROJEKTU GRANTOWEGO „KOMPLEKSOWE UNIESZKODLIWIANIE MATERIAŁÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY GASZOWICE"

2022-05-17

Kolejny nabór uzupełniający przeprowadzono w terminie od 25 marca do 26 kwietnia 2022 r. Do naboru uzupełniającego złożonych zostało 2 wnioski, które dotyczyły budynków niemieszkalnych.

Wszystkie złożone w ramach niniejszego naboru wnioski przeszły pozytywnie weryfikację formalno-prawną i merytoryczną. O kolejności na listach decydował wynik punktowy ustalony w oparciu o kryteria zdefiniowane w §8 Regulaminu naboru z podziałem na budynki mieszkalne i budynki niemieszkalne. W związku z tym, że liczba przyznanych punktów dla wniosków z obu list jest taka sama dla każdego z wniosków, kryterium rozstrzygającym o kolejności naboru jest większa ilość wyrobów budowlanych zawierających azbest podlegająca unieszkodliwieniu w ramach projektu (wartość wyrażona w m2).

W ramach naboru do projektu zakwalifikowano 2 wnioski uwzględniające likwidację azbestu z budynków niemieszkalnych.

Gmina Gaszowice realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami, dla poddziałania: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

Celem projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gaszowice.

Projekt realizowany jest w formule grantowej, jego realizacja przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne, ekologiczne polegające na minimalizacji emisji włókien azbestu, podniesieniu jakości życia mieszkańców, poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.

„Lista zakwalifikowanych w ramach naboru uzupełniającego 2 – Budynki niemieszkalne"

LP

ewidencyjny Wnioskodawcy

przyznaną liczbę punktów

1

2/II/22

1

2

1/II/22

1