OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Piece – obszar A