Oferta realizacji zadania publicznego w trybie "małego grantu"

2023-08-29

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniu dzisiejszym na okres 7 dni - zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Gaszowice, ofertę Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych "U'RWIS" na wykonanie zadania publicznego pt. „ XII Rodzinny Rajd Rowerowy ".

Uwagi i opinie dotyczące ww. oferty można wnosić na adres Urzędu Gminy Gaszowice lub mailowo: ug@gaszowice.pl