Oferta realizacji zadania publicznego w trybie "małego grantu"

2022-12-29

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniu dzisiejszym na okres 7 dni - zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Gaszowice, ofertę Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "LIDER" na wykonanie zadania publicznego pt. „Jeżdżę na łyżwach 2023 ".

Uwagi i opinie dotyczące ww. oferty można wnosić na adres Urzędu Gminy Gaszowice lub mailowo: ug@gaszowice.pl