OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2022 roku

2022-03-21

            Na podstawie art.32 ust.1 i ust.3, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn.  Dz. U z 2021r. , poz. 372.z późn.zm.) § 3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1980.)  oraz  rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych  i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku (Dz. U. z 2022r., poz. 17) informuje się co następuje:

 

 1. W okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca 2022 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.
 2. Dostawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:
 3. a) mężczyzn urodzonych w 2003 roku.
 4. b) mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 5. c) osoby urodzone w latach2001-2002, które:

      -zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej   niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej  niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28. ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej , wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowe przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 1. d) kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w§2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej( Dz. U poz. 944)                                                                e)osoby,  które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeśli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej . 

3.Kwalifikacja wojskowa dla osób dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta i gminy Czerwionka -Leszczyny, gmin; Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany przeprowadzona zostanie w Rybniku w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej przy. ul. Kościuszki 54        ( budynek główny, sala nr 10 ) w okresie od 7 czerwca do dnia  30 czerwca  2022r z wyłączeniem 17 czerwca 2022r. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8 00 do 1600                                                                        

 1. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia
 2. a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 3. b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentacje medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art.26 ust 1bustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. c) wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografie o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
 5. Osoba, która stawia się do kwalifikacji wojskowej i ubiega o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej, przedstawia:
 6. a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) ; dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w termonie określonym w wezwaniu nie było możliwe:
 7. b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadana dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art.26 ust 1bustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

c )wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 1. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt.2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby             podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia siew terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.         
 2. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,         najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po            ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta      miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 3. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby.
 4. 9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym ternie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego do trzech miesięcy, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
 5. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 6. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w    określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,             podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224  ustawy z dnia 21listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).  
 7. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                           Wojewoda Śląski

                                                                                                                                              (-) Jarosław Wieczorek