Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 31.03.2022 r.

2022-03-24

                                Gaszowice, dnia 24.03.2022 r.

 BR.0002.3.2022

 

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuje na dzień  31.03.2022 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 lutego 2022 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach za rok 2021.
7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach za rok 2021.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2023;
b) podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2022 roku;
c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gaszowice;
d) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gaszowice na rok 2022;
e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne;
f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

      

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice 
 mgr Krzysztof Lorek