Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 30.09.2021 r.

2021-09-22

Gaszowice, dnia 22.09.2021 r.

BR.0002.9.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuje na dzień 30.09.2021 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 sierpnia 2021 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

7.Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych.

8.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w interesie publicznym;

b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne;

c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;

d)podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Gaszowice.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania