Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 30.04.2020 r.

2020-04-23

Gaszowice, dnia 22.04.2020 r.

BR.0002.4.2020

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuje na dzień 30.04.2020 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 1 oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 lutego 2020 r.

4.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 marca 2020 r.

5.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach za rok 2019.

8.Sprawozdanie z działalności Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach za rok 2019.

9.Informacja o przeprowadzonych konkursach na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na terenie gminy Gaszowice w roku 2020.

10.Informacja na temat porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gaszowice.

11.Działalność Straży Gminnej.

12.Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Gaszowice.

13.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

b)podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gaszowicach;

c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice – sołectwo Czernica – obszar A;

d)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice – sołectwo Piece – obszar A;

e)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne;

f)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok;

g)podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości;

h)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - trwają konsultacje projektu uchwały do dnia 24.04.2020 r.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania: