Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 30.03.2023 r.

2023-03-23

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuje na dzień 30.03.2023 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 lutego 2023 r.

 4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach za rok 2022.

 7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach za rok 2022. 

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

 1. podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2024;

 2. podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gaszowice lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;

 3. podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych;

 4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gaszowice, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gaszowice, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 i na lata następne;

 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok;

 8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

 

 Pliki do pobrania