Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 30.01.2020 r.

2020-01-23

Gaszowice, dnia 21.01.2020 r.

BR.0002.1.2020

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuje na dzień 30.01.2020 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach,
przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 grudnia 2019 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja na temat zrealizowanych inwestycji i remontów w roku 2019.

7.Plany inwestycyjne i remontowe na terenie Gminy Gaszowice w roku 2020.

8.Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019, kierunki działań na rok 2020.

9.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a) podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Gaszowice;

b) podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2020 roku;

c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Gaszowice;

d) podjęcie uchwały w sprawie „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gaszowice na lata 2020-2022”;

e) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska oraz dotacji lub pożyczki pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Gaszowice na lata 2020-2022”;

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy w roku 2020;

g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne;

h) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania: