Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 29.12.2020 r.

2020-12-21

Gaszowice, dnia 21.12.2020 r.


BR.0002.11.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje na dzień 29.12.2020 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 listopada 2020 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice;
b) podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
c) podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
d) podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gaszowice na rok 2021;
f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gaszowice na rok 2021;
g) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gaszowice na rok 2021;
h) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne;
i) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy Gaszowice,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
j) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne;
k) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.


7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gaszowice.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek