Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 29.10.2020 r.

2020-10-22

Gaszowice, dnia 22.10.2020 r.

BR.0002.9.2020

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) zwołuje na dzień 29.10.2020 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 1 oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 września 2020 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
6. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2021 rok.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gaszowice w roku szkolnym 2019/2020.
8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gaszowice;
b) podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;
c) podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne;
e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok;
f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Gaszowice;
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice – trwają konsultacje projektu uchwały do dnia 23.10.2020 r.
h) podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – trwają konsultacje projektu uchwały do dnia 23.10.2020 r.
i) podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – trwają konsultacje projektu uchwały do dnia 23.10.2020 r.
j) podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – trwają konsultacje projektu uchwały do dnia 23.10.2020 r.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

 

Pliki do pobrania: