Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 29.09.2022 r.

2022-09-20

         Gaszowice, dnia 20.09.2022 r.

 BR.0002.9.2022

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuje na dzień 29.09.2022 r. o godz. 15:30 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 sierpnia 2022 r.

4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

7. Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków zewnętrznych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a) podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;

b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne;

c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

 

         Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

  

    Przewodniczący Rady

                                                                                                       Gminy Gaszowice

      mgr Krzysztof Lorek

Dokumenty:
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z organizacjami pozarządowymi ... na rok 2023.pdf
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne.pdf