Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 29.04.2021 r.

2021-04-22

Gaszowice, dnia 21.04.2021 r.

BR.0002.4.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje na dzień 29.04.2021 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 marca 2021 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja na temat porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gaszowice.

7.Działalność Straży Gminnej.

8.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

9.Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Gaszowice.

10.Informacja o przeprowadzonych konkursach na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na terenie gminy Gaszowice w roku 2021.

11.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne;

b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;

c)podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe;

d)podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Gaszowice w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Gaszowice.

12.Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania