Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 28.12.2023 r.

2023-12-19

       Gaszowice, dnia 18.12.2023 r.

 BR.0002.12.2023

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuje na dzień 28.12.2023 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 listopada 2023 r.
  4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdania z rocznej działalności Komisji Rady Gminy Gaszowice.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a) podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gaszowice;

b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gaszowice na rok 2024;

c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gaszowice na rok 2024;

d) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gaszowice na rok 2024;

e) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024 i na lata następne;

f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy Gaszowice,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

- stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 i na lata następne;

h) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

i) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami w zakresie jego wdrożenia;

j) podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania – trwają konsultacje projektu uchwały.

   8. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gaszowice.
   9. Wolne wnioski i informacje.
   10. Zamknięcie obrad. 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady
 Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania

projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gaszowice na rok 2024.pdf

 

projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników (...).pdf

 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gaszowice na rok 2024.pdf

 

projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (...).pdf

 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gaszowice na rok 2024.pdf

 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrownoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.pdf